ДЕРВЕНТА- НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ( нова)

0
772
blank
blank

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике  Српске” број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Реублике Срске”, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента”, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента”, број 7/17), Закључка о обустави јавног превоза у друмском саобраћају, број: 06-4/20 од 22.03.2020. године који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека број:  06-6/20 од 22.03.2020. године који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 11-2/20 од 30.03.2020. године који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента доноси

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији                        Општине Дервента

 1. Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и „COVID-19“ болести на територији општине Дервента.
 1. У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести

те заштите и спасавања становништва до даљњег у општини Дервента:

                 Забрањује се:

 • сва јавна окупљања,
 • рад свим угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • рад трговинама, изузев субјеката из тачке 3., и ове Наредбе,
 • рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • рад базенима „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
 • рад дјечијим играоницама,
 • рад приватним стоматолошким амбулантама,
 • рад приређивача игара на срећу,
 • рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
 • обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела)
 • обуставља се јавни превоз лица у друмском саобраћају на републичким аутобуским линијама преко 50 километара у вријеме трајања ванредне ситуације.
 1. До даљњег ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова:
 • трговинама на велико,

трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потршње, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру, а апотеке ако се налазе у трговачком центру могу да раде:

а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

б) викендом од 07,00 до 13,00 часова“,

 • трговинама прехране/робе широке потршње,
 • трговинама сточне хране,
 • драгсторима и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
 • субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
 • јавним кухињама је дозвољен рад преко шалтера, без услуживања/послуживања у објектима,
 • бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и
 • пољопривредним апотекама и
 • апотекама и пољопривредним апотекама

а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

б) викендом од 07,00 до 13,00 часова“,

ц) радно вријеме не односи се на апотеке које организују дежурство или приправност, а то су:

– Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“ Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента (у дане: уторак и сриједа),

– Здравствена установа – Апотека „PHARMA NOVA“ Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4, Дервента (у дане: четвртак и петак),

– Здравствена установа – Апотека „CENTAR PHARM“ Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента (у дане: субота, недеља и понедељак).

 1. До даљњег ограничава се рад од 07,00 до 15,00 часова:
 • трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамике и боја и лакова,
 • тржницама на велико, тржницама на мало (пијаце) и сточним пијацама.
 1. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја.
 2. Сви субјекти из тачке 3., 4. и 5. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 3. Општинска управа и општинске службе ће од дана ступања на снагу ове наредбе организовати свој рад  како слиједи:
 • у свим организационим јединицама Општинске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,
 • на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављења дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање 1 метар, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.
 • у свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина и то:  Дервентски лист“, Центар за социјални рад Дервента и Туристичка организација општине Дервента, осим у ЈЗУ Дом здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбедити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге,
 • све организационе јединице, јавне установе и предузећа дужни су свакодневно најкасније до 08,00 часова извјештавати команданта   Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.
 1. ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним

препорукама и закључцима ресорно надлежног Министарства при чему ће се:

– организовати за пружање здравствене заштите примарно особама које

  могу бити заражене вирусом корона,

– приоритетно и без задршке  проводити мјере анкетирања лица која су била

  у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе

  првог контакта и достављати Институту за јавно здравство и надлежним

  институцијама све тражене податке у складу са препорукама,

– организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и

  услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним

  прелазима,

– пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих

  превентивних мјера.

 1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 1. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 4. ове Наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта Штаба за ванредне ситуације.
 1. Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.
 2. Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба број: 02-140-3/20 од 19. марта 2020. године, и Наредба о измјени и допуни Наредбе број: 02-140-4/20 од 23. марта 2020. године.
 1. Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба број: 02-140-3/20 од 19. марта 2020. године, и Наредба о измјени и допуни Наредбе број: 02-140-4/20 од 23. марта 2020. године.
 2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику   општине Дервента“.

Број: 02-140-6/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 01. априла 2020. године                                                Милорад  Симић                            

    

 

blank