blank

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике  Српске” број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (”Службени гласник Реублике Срске”, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Реублике Срске”, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента”, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента”, број 7/17), Закључка о обустави јавног превоза у друмском саобраћају, број: 06-4/20 од 22.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека број:  06-6/20 од 22.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 11-2/20 од 30.03.2020. године, Закључка о измјени и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека, број: 13-1/20 од 01.04.2020. годинe, и Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 20-5/20 од 13.04.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента

  1. У Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-6/20 од 01. априла 2020. године у тачки 2. подтачка 8. мијења се и гласи:
  • „рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе“.
  1. У тачки 3. подтачка 1. мијења се и гласи:
  • „трговинама на велико,

трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потршње, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру, а апотеке ако се налазе у трговачком центру могу да раде:

а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

б) викендом од 07,00 до 15,00 часова“,

  1. У тачки 3. подтачка 9. мијења се и гласи:
  • „апотекама

а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

б) викендом од 07,00 до 15,00 часова“,

ц) радно вријеме не односи се на апотеке које организују дежурство или приправност, а то су:

– Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“ Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента (у дане: уторак и сриједа),

– Здравствена установа – Апотека „PHARMA NOVA“ Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4, Дервента (у дане: четвртак и петак),

– Здравствена установа – Апотека „CENTAR PHARM“ Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента (у дане: субота, недеља и понедељак)“.

  1. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-140-7/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 14. априла 2020. године                                               Милорад  Симић  

                           

blank