blank

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике  Српске” број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (”Службени гласник Реублике Срске”, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Реублике Срске”, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента”, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента”, број 7/17), Закључка о обустави јавног превоза у друмском саобраћају, број: 06-4/20 од 22.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека број:  06-6/20 од 22.03.2020. године, Закључка о измјени и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека, број: 13-1/20 од 01.04.2020. годинe, и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 26-1/20 од 27.04.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији                        Општине Дервента

 1. Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и „COVID-19“ болести на територији општине Дервента.
 1. У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести

те заштите и спасавања становништва до даљњег у општини Дервента:

 • Забрањује/у се:
 • сва јавна окупљања,
 • рад угоститељским објектима за исхрану и пиће изузев објеката из тачке 3. подтачка 1. алинеје 8. и 9. ове наредбе,
 • рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
 • рад дјечијим играоницама,
 • рад приватним стоматолошким амбулантама,
 • рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,
 • рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
 • обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела), и
 • обуставља се јавни превоз лица у друмском саобраћају на републичким аутобуским линијама преко 50 километара у вријеме трајања ванредне ситуације.
 1. До даљњег ограничава се рад од 07:00 до 19:00 часова:

1) – трговинама на велико,

– трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потршње, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру, а апотеке ако се налазе у трговачком центру могу да раде:

а) радним даном од 07:00 до 19:00 часова

б) викендом од 07:00 до 15:00 часова“,

– трговинама прехране/робе широке потршње,

      – субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),

      – трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,

– трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и боја и лаковима,

– трговинама сточне хране,

– угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског објекта,

– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,

– јавним кухињама путем шалтерске продаје, без услуживања/послуживања у објектима,

– пољопривредним апотекама,

– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина, и

– апотекама

– а) радним даном од 07:00 до 19:00 часова

– б) викендом од 07:00 до 15:00 часова“,

– ц) радно вријеме не односи се на апотеке које организују дежурство или приправност, а то су:

– Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“ Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента (у дане: уторак и сриједа),

– Здравствена установа – Апотека „PHARMA NOVA“ Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4, Дервента (у дане: четвртак и петак),

– Здравствена установа – Апотека „CENTAR PHARM“ Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента (у дане: субота, недеља и понедељак).

2) од 07:00 до 15:00 часова тржница на велико и тржница на мало (пијаце),

3) од 06:00 до 13:00 часова сточним пијацама,

4) остале трговине на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти и/или као објекти у тржним центрима, а које нису обухваћене тачком 3. подтачком 1. ове наредбе неће радити до 01.05.2020. године, од када им се одобрава ограничено радно вријеме од 07:00 до 19:00 часова.

 1. У периоду из тачке 3. ове наредбе угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја.
 2. Сви субјекти из тачке 3. ове наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 3. Општинска управа и општинске службе ће од дана ступања на снагу ове наредбе организовати свој рад како слиједи:
 • у свим организационим јединицама Општинске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,
 • на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављења дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у з атвореним просторима Управе од најмање 1 метар, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе у радном времену од понедељка до петка, од 07:30 до 15:30 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сале и матичне службе зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом кориснику.
 1. У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина и то:  Дервентски лист“, Центар за социјални рад Дервента и Туристичка организација општине Дервента, осим у ЈЗУ Дом здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбедити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге,
 • све организационе јединице, јавне установе и предузећа дужни су свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта   Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.
 1. ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним

препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

 1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 1. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 9. ове Наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта Штаба за ванредне ситуације.

 

 1. Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 

 1. Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба број: 02-140-6/20 од 01. априла 2020. године, и Наредба о измјени и допуни Наредбе број: 02-140-7/20 од 14. априла 2020. године.

 

 1. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику   општине Дервента“.

 

Број: 02-140-9/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 28. априла 2020. године                                                Милорад  Симић    

 

 

blank