Н А Р Е Д Б A о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде и у дане празника Републике Српске и утврђивању дужине радног времена за субјекте који могу да раде у дане републичких празника

0
519
blank
blank

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 43/07), члана 5. Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју општине Дервента (”Службени гласник општине Дервента”, број: 9/11, 3/13, 6/15 и 8/16) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента (”Службени гласник општине Дервента”, број 7/17), Начелник општине Дервента, д о н и о  ј е

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде и у дане празника Републике Српске и утврђивању дужине радног времена за субјекте који могу да раде у дане републичких празника

Члан 1.

                У дане републичких празника: Међународни празник рада  01. и 02. мај 2020. године, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

1) Предузећа која обављају комуналне дјелатности: испорука воде, одржавање чистоће, одржавање улица, саобраћајница, чишћење јавних површина, у времену од 00:00 до 24:00 часа,

2) Професионална ватрогасна јединица, у времену од 00:00 до 24:00 часа, односно организовање дежурстава и приправности, зависно од процјене опасности.

Члан 2.

         На дан Међународног празника рада 1. маја 2020. годинепривредни и други субјекти не раде, али ради задовољавања повећаних потреба грађана у вријеме празника, могу да раде:

  • привредни и други субјекти којима је законским или другим прописима

изричито дозвољено да раде,

2)  здравствене установе у складу са Наредбом о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године и Наредбом о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године.

      Члан 3.                                                                                                             

На други дан републичког празника 2. маја 2020. године, могу да раде:

1) у времену од 07:00 до 11:00 часова

– сви привредни и други субјекти на подручју општине којима је дозвољен рад према Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године и Наредби о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године.

Члан 4.

           У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе, примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима и санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима и Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју општине Дервента.

Члан 5.

Ова Наредба објавиће се у ”Службеном гласнику општине Дервента”, ”Дервентском листу”, званичној интернет страници општине Дервента  и на огласној табли Општинске управе Дервента.

Број: 02-140-11/2020                                                                        

Датум: 30.04.2020. године 

                                                                                                                 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милорад Симић

 

blank