blank

Visoko poslovna tehnička škola Doboj ove godine obilježava 10 godina postojanja. Visoka poslovno tehnička škola /VPTŠ/  Doboj je privatna visokoškolska ustanova, nalazi se u Doboju, ulica Ozrenskih srpskih brigada 5A, a registrovana je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.

blank

Direktor VPTŠ Doboj Ladin Gostimirović ističe da je uspješno završena akreditacija studijskih programa i VPTŠ.  

“Na četiri studijska programa imamo zadovoljavajući broj studenta. Organizovali  smo i nekoliko uspješnih kurseva u oblasti mašinstva i informatike. Našim studentima i eksternim korisnicima obezbijedili  smo savremene kurseve za prekvalifikaciju i dokvalifokaciju sa kojima na tržištu rada mogu uspješno da konkurišu”, ističe Gostimirović.

blank

On ističe da je želja da svima koji su zainteresovani za oblasti poslovne ekonomije, bezbjednosnog menadžmenta, tehničkog menadžmenta i računarstva i informatike pruže  visokostandardno obrazovanje i otvore  vidike za mogućnost primjene stečenih znanja.

“Ostvarivši potrebne savremene uslove za nastavu i rad u ovoj ustanovi stvorili smo kvalitetnu osnovu za praćenje svjetskih trendova u stvaranje stručnih kadrova prema principima Bolonjske deklaracije. Cilj nam je osposobiti kadrove koji će imati stručnost, otvorenost i integrativnost, fleksibilan i konkurentan pristup, pozitivan stav i optimistički duh uz razvijanje kritičke svijesti, kao i visoke moralne standarde“, dodaje Gostimirović.

blank

U tom pravcu VPTŠ Doboj je organizovala interaktivnu, interdisciplinarnu i multimedijalnu nastavu kroz mentorski rad i nesebično zalaganje eminentnih predavača i dokazanih autoriteta iz naučnih oblasti kojima se bave.

“Sve ovo naravno iziskuje puno truda, strpljenja i pozitivnog duha koji možemo stvoriti samo zajedničkim naporima i zalaganjem svih zainteresovanih za uspješnu realizaciju ovog značajnog društvenog projekta”, naglašava Gostimirović.

O VPTŠ Doboj

Rješenje i Uvjerenje o akreditaciji Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske je izdala 04.10.2017. godine, sa rokom važenja pet godina.

blank

blank
VPTŠ Doboj je smještena u atraktivnom prostoru od oko 1400 m2 koji svojim studentima pruža najsavremenije evropske uslove studiranja. Zgrada je opremljena sa najsavremenijom opremom i neophodnim učilima za uspješno savladavanje nastavnih programa. Studentima su na raspolaganju amfiteatri, učionice, biblioteka, prostorije Studentskog parlamenta, Studentski klub.

blank
Osnovna misija VPTŠ Doboj je obrazovanje visokostručnih kadrova, specijalista za oblasti poslovne ekonomije, tehničkog menadžmenta, bezbjednosnog menadžmenta i računarstva i informatike koji bi svojim znanjem pomogli društveni i privredni razvoj i modernizaciju kako Republike Srpske tako i Bosne i Hercegovine.

blank

VPTŠ osigurava kvalitet visokog obrazovanja u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima u oblasti visokog obrazovanja, zatim Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

blank

Nastavni proces je usmjeren prema studentima, moderno koncipiran po uzoru na najbolje poslovne škole. Programi su tako koncipirani da podstiču studente na puno ličnog rada, na stvaralački način razmišljanja i kreativnost, usmjeravajući ih ka primjeni predviđenih sadržaja, znanja i vještina u praksi.

Nenad Simić /Posavske novosti 

blank