blank

KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – Ljubljana 2022.

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Trg prekomorskih brigad 1., Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: ueuakademijesniu20@gmail.com ili srpski.knjizevnici56@gmail.com
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Naučni i međunarodni konkurs za priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2022. godine
U Ljubljani, 10. mart 2022. godine
Početak: 15. mart 2022. godine
Kraj konkursa: 30. april 2022. godine

blank

Priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2022. dodijelićemo u Ljubljani 28. avgusta 2022. godine na  14. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani (ako bude tadašnja situacija to  dozvaljala, u suprotnom, dodjela će biti u jednom od gradova Republike  Srpske ili Srbije). Konkurs je otvoren od 15. marta  do 30. aprila  2022.godine.

Tom prilikom biće upriličeno posebno pjesničko veče uz dobitnike tih vrijednih nagrada i  priznanja. Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom  konkursu) stara 18 ili više godina, koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz slanje tri još neobjavljene pesme. Pjesme trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica)  dostavljene u tri primjerka, šifrovane i potpisane za sva tri člana stručnogi  žirija. Žiri je formiran u skladu sa pravilnikom USKS. Radove treba slati  na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom:

Ne otvaraj – međunarodni konkurs književnog  priznanja i nagrade »PESMA GODINE« BALKANA i EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022. Nepotpune konkursne predloge Žiri neće uzeti u razmatranje.

Najbolji takmičari, koji osvoje  prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto, biće  obavješteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obavještenja u elektronskom mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. ueuakademijesniu20@gmail.com  i  srpski.knjizevnici56@gmail.com 

Uslovi konkursa:

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 7 rečenica.
 • Učesnici šalju tri, još neobjavljene, pjesme (izuzetak su mediji Srpska dijaspora ili Otadžbina) u tri primjerka.
 • Radovi se potpisuju svojeručnim potpisom, a dodatno i šifrom (u istoj koverti trebaju poslati i rješenje šifre).
 • Radovi ne smeju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).
 • Tema pjesama je ljubav (prošla, sadašnja i neuzvraćena ljubav), u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana( izuzev u medijima Srpska dijaspora ili Otadžbina) nagrada i priznanja se poništavaju.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Radove procenjuje petočlani stručni žiri formiran u sklopu UEASNU.

Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali i medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja UEASNU, SSDS ili USKS uz moguće i za novčane iznose ukoliko ih neko donira.

 Nagrade:

 1. za postignuto prvo takmičarsko mjesto nagrada sa zlatnim orfejom, ili zlatnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 2. za postignuto drugo takmičarsko mjesto nagrada sa srbrnom orfejom ili srebrnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 3. za postignuto treće takmičarsko mjesto nagrada sa  bronzanim orfejom ili plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU plaketa, ali i medalja i povelja UEASNU. 
 4. za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, najromantuičniju i najorgionalniju ljubvnu pjesmu, nagrade će se sastojati od znački uz diplomu UEASNU. 

Hotelske rezervacije i prenoćišta, u jednom od motela u mjestu dodjele za glavne nagrađene (one koji su udaljeniji više  od 200 km od tog mjesta), snosiće UEASNU. Pojedine pjesme učesnika, koje nisu izabrane za prvo, drugo, treće i četvrto nagrađeno mesto, biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima prilikom  konkurisanja želimo puno sreće.

Dobitnici će biti učesnici pjesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekoj od opština Srpske ili Srbije, takođe, biće im objavljena i  fotografija uz kraću biografiju u mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora” ili  UEASNU.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili ili  UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom ista ostaju vlasništvo organizatora.

Radove slati isključivo običnom poštom na adresu:  Združenje evropske akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana 1107  p.p 2315 Slo.

Sa naznakom: Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade »PESMA GODINE 2022«.
 Za konkursni žiri, generalni sekretar UEASNU   mr Rajka Golić

 

blank

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Trg prekomorskih brigad 1 Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: ueuakademijesniu20@gmail.com ili srpski.knjizevnici56@gmail.com
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Naučni međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu  »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022.

IZJAVA ZA  NAUČNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS
ZA PRIZNANJE I NAGRADU »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022.

Ime i prezime učesnika/ce:……………………………………………………………………………………………

Datum i mjesto rođenja …………………….……………….……….EMŠO……………..……………

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

……………………..…Adresa e-pošte:: ………………………….:………………………….……

Zanimanje, stepen obrazovanja:

……………………………………………………………………………………………………………

Napomena! Vaši lični podaci biće zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Izjava:

»Dozvaljam objavu svojih pjesama u medijima »Srpska dijaspora«,  reviji »OTADŽBINA« ili  UEASNU bez bilo kakvih nadoknada, u slučaju  da me Žiri konkursa ,kroz raspisane kriterije, izabere ili ne. Kao učesnik izjavljujem, da sam isključivo ja autor konkurisanih pjesama i da još nisu javno bile objavljivane (izuzev medija Srpska dijaspora ili Otadžbina). Dakle, nemam nikakvih primjedbi  na objavljeni konkurs i slažem se sa svim navedenim kriterijima. Na osnovi navedenog, pristajem da  učestvujem na konkurs i u slučaju da osvojim neku od nagrada lično ću doći preuzeti svoju  nagradu, kako me organizatori ne bi otpisali kao nezainteresovanog kandidata.

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam pravno i fizički  svojeručnim potpisom: ………………….……………

 

blank