blank

KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI  KONKURS »PESNIKOVA DUŠA« Ljubljana i DERVENTA 2022.

 ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТ

PODRUŽNICA REPUBLIKE SRPSKE I BiH

blank

 

Nenad Simić, Kralja Petra 1 broj 20, 74400 Derventa, RS, BiH
E-pošta: ueuakademijesniu20@gmail.com
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

 Naučni i međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu »PESNIKOVA DUŠA« LJUBLJANA I DERVENTA 2022.
U Ljubljani, dana: 06. maj 2022.

Početak: 06. maj 2022. Kraj konkursa: 21. jula 2022.

Priznanje i nagradu “PESNIKOVA DUŠA” dodelićemo u godini 2022.

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz dobitnike tih vrednih nagrada i  priznanja.Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom  konkursu) stara 18 ili više godina, koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz slanje tri još neobjavljene pesme.

Pesme trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica)  dostavljene u tri primerka, šifrovane i potpisane za članove stručnog žirija. Žiri je formiran u sklopu sa pravilnikom ZEASNU. Radove treba slati  na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – konkurs književnog  priznanja i nagrade »PESNIKOVA DUŠA«. Nepotpune konkursne predloge Žiri neće uzeti u razmatranje.

Najbolji takmičari koji osvoje  prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  

Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. ueuakademijesniu20@gmail.com  i  srpski.knjizevnici56@gmail.com 

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz poeziju i muziku za  dobitnike tih vrednih priznanja.

blank

 Uslovi konkursa:

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica stara  18 godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 7 rečenica.
 • Učesnici šalju tri, još neobjavljene pesme, u tri primerka.
 • Radovi se potpisuju svojeručnim potpisom, a dodatno i šifrom, a u istoj koverti trebaju poslati i rešenje šifre.
 • Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).
 • Teme pesama su ljubavne (prošla, sadašnja i neuzvraćena ljubav), u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana, nagrada i priznanja se poništavaju.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Radove procenjuje pet članski stručni žiri formiran u sklopu UEASNU.

Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali i medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja UEASNU, SSDS ili USKS i to:

 1. za postignuto prvo takmičarsko mesto zlatnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 2. za postignuto drugo takmičarsko mesto srebrnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 3. za postignuto treće takmičarsko mesto srebrnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 4. za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, najromantuičniju i najorgionalniju ljubvnu pesmuu, nagrade će se sastojati od znački uz diplomu UEASNU. 

 Hotelske rezervacije i prenoćišta, u jednom od motela u mestu dodele za glavne nagrađene (one koji su udaljeniji više  od 200 km od tog mjesta), snosiće UEASNU.

Pojedine pesme učesnika, koje nisu izabrane za prvo, drugo, treće i četvrto nagrađeno mesto, biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora.

Svim učesnicima prilikom  konkurisanja želimo puno sreće.

Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekoj od opština Srpske ili Srbije, takođe, biće im objavljena i  fotografija uz kraću biografiju u mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora” ili  UEASNU. Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se javna objava uz Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS, USKS i UEASNU .

Za konkursni žiri, predsednik Podružnice UEASNU  za RS i BiH UEASNU Nenad Simić

 

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ

PODRUŽNICA REPUBLIKE SRPSKE I BiH


IZJAVA ZA  NAUČNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS
ZA PRIZNANJE I NAGRADU »PESNIKOVA DUŠA« 2022

 

Ime i prezime učesnika/ce:……………………………………………………………………………………………

Datum i mesto rođenja …………………….……………….……….JMB……………..……………

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

……………………..…Adresa e-pošte:: ………………………….:………………………….……

Zanimanje, stepen obrazovanja:

……………………………………………………………………………………………………………

 

Napomena! Vaši lični podaci biće zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora«,  reviji »OTADŽBINA« ili  UEASNU bez bilo kakvih nadoknada u slučaju  da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne. Kao učesnik izjavljujem, da sam isključivo ja autor konkurisanih pesama i da još nisu javno bile objavljivane. Dakle, nemam nikakvih primedbi  na objavljeni konkurs i slažem se sa svim navedenim kriterijima.

Na osnovi navedenog, pristajem da  učestvujem na konkurs i u slučaju da osvojim neku od nagrada lično ću doći preuzeti svoju  nagradu, kako me organizatori ne bi otpisali kao nezainteresovanog kandidata.

 

U …………………………., datum: …………….………..…

 Izjavu overavam pravno i fizički  svojeručnim potpisom: ………………….……………

 

blank