blank

 Narodna skupština Republike Srpske trebala bi sutra da raspravlja o Prijedlogu zakona o upravnoj inspekciji, Nacrtu zakona o gradu Derventi, kao i o Izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova o radu za prošlu godinu.

Pred poslanicima će se naći 18 tačaka dnevnog reda, a prva tačka predviđa poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, Prijedlog zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju i Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, objavljeno je na sajtu Narodne skupštine.

Pred poslanicima će se naći i Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti, Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske, te Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Dnevnim redom predviđeno je da budu razmotreni i Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske, odnosno Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu i Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju. Sva tri izvještaja se odnose na period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine.

Među tačakama dnevnog reda su i Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i to Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019, Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu i Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 1. januara i 31. decembra 2019. godine.

Na dnevnom redu su i Izvještaji Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu i to Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. januara do 31. decembra, te Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH , Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta i kantonima /prema budžetskim jedinicima/, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

Pred poslanicima će se naći i Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine, kao i Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske /2014-2019. godina. 

 

blank