blank

Ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom sportsko-rekreativnih aktivnosti za sve sportske objekte, koji su otvoreni tokom epidemije koronavirusa (COVID -19), radi zaštite korisnika usluga i zaposlenih u sportskim objetima.

Prilikom održavajnja treninga i sportsko-rekreativnih aktivnosti potrebno je pridržavati se sljedećih preporuka:

Prostorije sportskog objekta, sa svom pratećom opremom, prije početka rada/otvaranja treba temeljno očistiti i dezinfikovati. Prije početka rada/otvaranja prostorija upoznati sve zaposlene o svim mjerama koje moraju da se provode.Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, neophodno je postaviti informaciju o higijenskim mjerama ili postaviti informaciju sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite

Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno prije dolaska na posao da mjere temperaturu. U slučaju povišene temperature ili pojave drugih simptoma zarazne bolesti (kao kašaljlj, bol u grlu, otežano disajnje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćajnje…), bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, nije dozvoljeno  da dolaze na posao. Savjetuje se da se telefonom kontaktira doktor porodične medicine kako bi se preduzele adekvatne mjere.

Preporučuje se da se temperatura mjeri prilikom ulaska u sportski objekat beskontaktnim toplomjerom, osobe koje imaju  povišenu temperaturu  vraćaju se kući.

Za korisnike sportskih objekata (osobe koje dolaze na trening) takođe nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju bilo kakve simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje…).

Ograničiti broj osoba koje istovremeno borave na treningu tako da na 10 m2 može da bude jedna osoba.

Prostorno-organizacione uslove u objeku, organizaciju treninga, te sportsko-rekreativne aktivnosti u sportskim objektima, kao i to da li su osigurani svi higijenski i bezbjednosni uslovi, propisani važećim preporukama namijenjenih tokom trajanja protivepidemiskih mjera, kontrolišu nadležne i odgovorne pravne osobe koja upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Dezinfekciona sredstva (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili druga sredstva prikladna za korišćenje na koži prema uputstvu proizvođača) neophodno  je postaviti u sportskim objektima u svim ulaznim prostorijama, na pultu za obavljanje plaćanja usluga, izlazu iz toaleta, radnom prostoru zaposlenih, te u prostoru za provođenje sportskih i sportsko – rekreativnih aktivnosti. U sportskim dvoranama, u prostorima gdje se realizuju sportske i sportsko – rekreativne aktivnosti preporučuje se obezbjediti najmanje tri mjesta za dezinfekciju ruku, a na otvorenim sportskim terenima najmanje šest mjesta za dezinfekciju ruku.

Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu za sve osobe koje ulaze u objekat, takođe na ulazu/izlazu u toalet. Preporučuje se da se stave vidljive oznake za obavezu dezinfekcije ruku, držanja fizičke distance i nošenja maski.

Fizičku udaljenost na recepciji treba organizovati tako da se osigura dovoljna distanca između osoblja na recepciji i korisnika, te između zaposlenih ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Organizuje se rad pri čemu se ograničava maksimalan broj osoba u prostoru recepcije, u skladu sa mjerama fizičke udaljenosti od 2 metra.

Evidencija o prisutnim osobama mora da se vodi za svaki trening i organizovanu sportsko-rekreativnu aktivnost (podaci o treneru, instruktoru, vođi, sportisti, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti,  te o lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom COVID-19. Evidencija se mora voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve vrste sportova. Evidencija mora da sadrži ime i prezime, telefonski broj, te vrijeme dolaska i odlaska na trening.

Sve unutrašnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korišćenje klima uređaja i grijanje u zatvorenim prostorijama se ne preporučuje.
Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekta (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi…). Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinfikovati, a sve prema uputstvu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. (Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima)

Zatvorene prostorije sportskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena, u sredini radnog vremena, te na kraju radnog vremena temeljno dezinfikovati u skladu sa uputstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i što je moguće češće provjetravati.Preporučuje se doći u opremi za trening, osim patika koje se obuvaju na za to predviđenom mjestu, a obuća stavlja u kesu. Ne koristiti svlačionice i tuševe.

Tokom treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se držati odstojanje od 2 m, kao neophodne udaljenosti za fizičku distancu, a u kontaktnim i drugim sportovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/vođe i sportiste/korisnika usluga, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Lopte, drugi rekvizi i ostala oprema za treninge/sportsko-rekreativne aktivnosti se dezinfikuju između treninga.Sportisti/korisnici su obavezni da nose masku kad god je to moguće, a da im ne otežava disanje prilikom vježbanja.

Svakom sportisti/korisniku se preporučuje da ima ličnu, označenu flašu sa tečnošću, kao i ostale potrebne rekvizite koji moraju biti označeni imenom korisnika. Ambalaža od pića i ostali otpad nastao tokom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u zato predviđenu kantu za otpad sa dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Za odlaganje otpada preporučuje se postavljajnje kante za otpatke sa odgovarajućim poklopcem u svim zatvorenim i otvorenim dijelovima objekta.
Nakon treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti korisnici/sportisti se ne zadržavaju u prostorijama duže nego što je potrebno.

Ako je moguće, organizovati rad u dvije smjene, na način da između prve i druge smjene bude minimum sat vremena razmaka, koji će se koristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom redovnog čišćejnja.Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira,dostavljača) treba organizovati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišene tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj čula mirisa i okusa) i da li je imala kontakt s oboljelim osobama.

Konzumiranje hrane i pića, u za to predviđenim dijelovima objekata, provodi se prema preporukama za rad ugostiteljljskih objekata, dostupnim na sajtu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

(Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Ugostiteljski objekti)

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade RS

 

blank