blank

U Vladi Županije Posavske danas (21.07.2022. godine) su potpisani Ugovori o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u radu Orašju i općini Domaljevac-Šamac za 2022. godinu, kao i Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova.

Potpisivanju ugovora između Ministarstva prometa veza i zaštite okoliša Županije Posavske i odabranih ponuđača u postupcima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH, bio je nazočan i predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić.

Nakon okončanja otvorenog postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama u BiH, te isteka roka za upućivanje eventualnih žalbi na sam postupak i odabir najpovoljnijeg ponuđača potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u gradu Orašju i općini Domaljevac-Šamac, dodijeljen poduzeću „Galax-niskogradnja“ d.d. Brčko, a vrijednost ugovora je 690.297,51 KM (s PDV-om).

Ugovor nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u gradu Orašju i općini Domaljevac–Šamac, dodijeljen je poduzeću „INPROJEKT“ d.o.o. Orašje, a vrijednost ugovora je 6.435,00 KM (s PDV-om).

blank

Ugovor su potpisali ispred Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske ministar Anes Osmanović, te ovlašteni predstavnici ponuđača „Galax-niskogradnja“ d.o.o. Željko Krunić, te odabranog ponuđača za nadzor „ INPROJEKT“ d.o.o. Orašje Kata Marković.

Inicijativa za ovaj način investicionog održavanja lokalnih cesta potekla je od Vlade Županije Posavske, te je ista za realizaciju planirana Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta za 2022. godinu, a koji je izradilo Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i dobilo suglasnost Vlade ŽP.

Kompletna aktivnost vođena je u koordinaciji s Gradom Orašje i Općinom Domaljevac-Šamac koje su u konačnici i dale prijedloge putem Javnog poziva, obzirom da se radi o ulaganjima u tuđa sredstva, a nakon realizacije investicija će biti prenesena na gradove i općine. Vlada Županije Posavske time s resornim ministarstvom nastavlja praksu pomaganja gradovima i općinama u rješavanju problematike vezane za javne ceste i s istom će nastaviti i u narednom razdoblju kako bi svim stanovnicima Županije Posavske stvorila uvjete za sigurno i nesmetano prometovanje.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu na ekonomskom kodu 821500 – rekonstrukcija i investicijsko održavanje lokalnih cesta, a realizacija ovog projekta planirana je Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša ŽP za 2022.godinu, izjavio je ministar Anes Osmanović.

Izvor: Županija Posavska 

blank